समाचार

५ श्री’मतीले ज’बरज’स्ती शा’री’रि’क, स’म्पर्क ग’र्दा श्री’मानको ज्या’न गयो

काठमाडौं

एक करोड पति व्य क्तिका ५ श्रीमतीले ब ला त्का र गर्दा उ नको मृ त्यु भएको छ।

नाइ जे रियामा छैटौ श्री मतीलाई बढी मा या गरे को आ रोप ल गाउदै ५ पत्नीले उनको ब ला त्का र गरेका हुन्।

गत ह प्ता करो डप ति व्या पारी युरो को ओ नो जा आ फ्नी छै टौ श्री मती सँग शा री रिक स म्बन्ध रा खिरहेका थिए।

सो ही स मयमा उनका पाँ चै प त्नीले छु रा र ला ठि लि एर उ नलाई ध म्की दिँ दै यौ न स म्बन्ध को प्र स्ता व रा खे।

सो ही अनु सार स बै सँग शा रीरि क सम्प र्क राखे को तर, पाँ चौको पा लामा उनले आ फ्नो प्रा ण त्या गेको समा चार टा इम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ।

थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’*

Related Articles

Back to top button